ALGEMENE VOORWAARDEN V.H.Z. (Van Horck Zijdenbos)

Revisie datum 20 mei 2024

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van V.H.Z. (Van Horck Zijdenbos) hierna nader aan te duiden met "VHZ".

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

 1. voorwaarden voor abonnementen
 2. voorwaarden voor direct mail
 3. voorwaarden voor advertenties
 4. voorwaarden voor deelnemers
 5. voorwaarden voor elektronische producten
 6. voorwaarden koop op afstand

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met VHZ. 

1.3 Door met VHZ een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door VHZ gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.4 Alle door VHZ gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van VHZ of door feitelijke uitvoering door VHZ komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden VHZ slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door VHZ zijn bevestigd c.q. feitelijk door VHZ zijn uitgevoerd.

1.5 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient VHZ derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens VHZ in verzuim raakt.

Tarieven en prijzen

1.6 VHZ is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van VHZ een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover de overeenkomst betrekking heeft op een dienst.

1.7 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. VHZ is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van VHZ netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.10 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

1.11 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.

1.12 VHZ heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door VHZ, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door VHZ is ontvangen.

1.13 Alle geleverde producten blijven het eigendom van VHZ tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij VHZ ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.14 VHZ kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

 1. de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 2. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 3. de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door VHZ hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
 4. VHZ de verlening van de betreffende dienst staakt.
 5. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan VHZ bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.
Intellectuele Eigendomsrechten

1.15 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door VHZ uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij VHZ en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van VHZ mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van VHZ worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

1.16 VHZ legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met VHZ. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van VHZ en zorgvuldig geselecteerde derden. Als de natuurlijke persoon op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan:

V.H.Z.
Wildeman 24
5629 KH Eindhoven

Overmacht

1.17 Indien naar het redelijk oordeel van VHZ als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door VHZ zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.18 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door VHZ naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.19 Indien VHZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid en reclame

1.20 De aansprakelijkheid van VHZ, van de personeelsleden van VHZ en van de personen voor wie VHZ verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.21 Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kan VHZ op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. VHZ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

1.22 De wederpartij vrijwaart VHZ voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door VHZ geleverde producten.

1.23 Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door VHZ doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van VHZ te worden gebracht.

1.24 Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door VHZ dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van VHZ te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens VHZ vervallen.

Diversen

1.25 VHZ is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van VHZ.

1.26 VHZ is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. VHZ zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

1.27 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan VHZ door te geven.

1.28 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van VHZ zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.29 Alle geschillen met betrekking tot de door VHZ gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Eindhoven. VHZ is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Eindhoven, en VHZ legt het geschil voor aan de rechter te Eindhoven, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat VHZ zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.30 Op alle met VHZ gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

1.31 Indien een clausule uit een met VHZ gesloten overeenkomst ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige clausule benadert binnen de strekking van de overeenkomst.

2. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN
Definitie

2.1 Abonnement: een overeenkomst waarbij VHZ zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, diensten te leveren.

Toepasselijkheid

2.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van VHZ met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een elektronisch product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd

2.3 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs voor een zelfde periode als de lopende verlengd. De abonnee kan het stilzwijgend verlengde abonnement schriftelijk opgezeggen met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand. 

2.5 Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende Abonnementsperiode. 

2.6 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan VHZ wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 50 betreft.

Prijzen en tarieven

2.7 Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door VHZ vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.8 De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.9 Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door VHZ extra reiskosten in rekening gebracht, en is VHZ bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

3. VOORWAARDEN VOOR DIRECT MAIL
Definities

3.1 Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.

Mailer: degene met wie VHZ overeenkomt om een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct Mail actie.

Listbroker: degene die bemiddelt tussen de Mailer en VHZ bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst waarbij VHZ een Adressenbestand ter beschikking stelt. In voorkomende gevallen kan de Listbroker tevens diensten (doen) verrichten als het uitvoeren van selecties en analyses, de verzorging van het drukwerk en mailhandling. Adressenbestand: een aan VHZ toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.

Toepasselijkheid

3.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van VHZ met betrekking tot Direct Mail en/of de terbeschikkingstelling van een Adressenbestand zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Direct Mail van toepassing.

3.3 Indien gebruik wordt gemaakt van een Listbroker gaat de Mailer ermee akkoord dat op de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand naast de algemene voorwaarden van VHZ de algemene voorwaarden van de Listbroker van toepassing zijn.

3.4 De Mailer en Listbroker zijn verplicht om erop toe te zien dat personen of bedrijven die door hen bij de uitvoering van de Direct Mail actie worden ingeschakeld, in welke hoedanigheid dan ook, zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden zullen houden. Daaronder wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan het ingeschakelde mailhuis.

Het Adressenbestand

3.5 De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen hierbij dat het Adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het Adressenbestand het exclusieve eigendom is van VHZ en dat altijd zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij VHZ. De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen dat zij geen recht hebben op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van VHZ of van enige van de producten of diensten van VHZ, in welke vorm dan ook.

3.6 De Mailer en Listbroker zijn er zich van bewust dat het Adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat. De van het Adressenbestand deel uitmakende adressen zullen dan ook niet door de Mailer en/of Listbroker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Mailer en/of Listbroker, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de Mailer of Listbroker van VHZ wordt gekocht.

3.7 De Mailer en Listbroker gaan ermee akkoord dat aan het Adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.

3.8 De gegevens van geadresseerden welke positief op de Direct Mail actie hebben gerespondeerd, mogen door de Mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt.

3.9 Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door VHZ voor de overeengekomen mailing, zullen door de Mailer binnen een week schriftelijk aan VHZ of, indien van toepassing, aan de Listbroker worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen. De Listbroker dient de ontvangen schriftelijke informatie van de Mailer per omgaande aan VHZ door te zenden.

3.10 Retourzendingen veroorzaakt door verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Mailer schriftelijk aan VHZ of, indien van toepassing, aan de Listbroker te worden gemeld. Indien de retourzendingen door de Mailer aan de Listbroker worden gemeld, dient de Listbroker dit op haar beurt aan VHZ te melden.

Gebruik van het Adressenbestand door de Mailer

3.11 Het Adressenbestand mag door de Mailer uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, worden aangewend voor de tevoren bekend gemaakte direct mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met VHZ.

3.12 VHZ zal het Adressenbestand in beginsel niet rechtstreeks aan de Mailer leveren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Mailer dient er zorg voor te dragen dat hij ter uitvoering van de Direct Mail actie een Listbroker of mailhuis inschakelt, welke op hun beurt niet gerechtigd zijn het door VHZ geleverde Adressenbestand aan de Mailer te doen toekomen.

3.13 De Mailer zal voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de mailing dan wel het telemarketingscript aan VHZ voorleggen en de maildatum bekendmaken. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan VHZ worden voorgelegd.

3.14 Het bestand zal door de Mailer en/of Listbroker niet gebruikt worden voor telemarketingdoeleinden, inclusief nabellen van een mailing, persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door VHZ vooraf schriftelijk goedgekeurd is.

3.15 De Mailer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker dan zal deze eveneens alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.

3.16 Het Adressenbestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer service bureau en/of mailhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.17 VHZ heeft het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van VHZ naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.

3.18 De Mailer zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Mailer na gebruik van het Adressenbestand wordt benaderd door geadresseerden uit het Adressenbestand met het verzoek om de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de Mailer verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.

Verzending van de Direct Mail door VHZ

3.19 Al het te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij VHZ. VHZ heeft het recht om de opdracht c.q. de geleverde stukken te weigeren, indien deze niet franco worden aangeleverd, dan wel alle vracht-, administratie- en andere kosten voortvloeiend uit de niet franco levering op de Mailer te verhalen.

3.20 Het te verzenden materiaal dient op een door VHZ na overleg met de Mailer of Listbroker vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen verzenddatum van de mailing in de overeengekomen vorm te worden aangeleverd.

3.21 Bij niet tijdig, onvolledig of in een andere vorm of gewicht dan overeengekomen aanleveren van het materiaal, behoudt VHZ zich het recht voor de opdracht te annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met de Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt vastgelegd. Voor zover de Mailer niettemin uitvoering verlangt met inachtneming van de overeengekomen verzenddatum en VHZ geen gebruik maakt van haar recht de opdracht te annuleren, is VHZ gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Mailer alle extra kosten aan de Mailer door te berekenen.

3.22 Indien na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen door VHZ worden geconstateerd met betrekking tot onder meer de aantallen, de formaten en/of de gewichten is VHZ zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd aan de Mailer de extra kosten in rekening te brengen onverminderd de overige rechten van VHZ.

Posttariefverhogingen worden doorberekend.

3.23 VHZ is gerechtigd de adressering van de te verzenden stukken door derden te laten uitvoeren.

3.24 Als verzenddatum geldt de datum waarop VHZ de mailing aanbiedt aan degene die zorg draagt voor de bezorging.

3.25 Goederen reizen voor risico van de Mailer.

3.26 Indien de overeenkomst tot verzending van Direct Mail vóór de uitvoering door VHZ om welke reden dan ook geen doorgang vindt, komen door VHZ gemaakte voorbereidingskosten voor de betreffende opdracht tot verzending van Direct Mail en de winstdervingen die in verband met deze opdracht zijn ontstaan, voor rekening van de Mailer, met een minimum van 20% van de factuurwaarde, naast de overige rechten van VHZ met betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.

3.27 Indien en voor zover er om welke reden dan ook na de uitvoering van de Direct Mail actie materiaal resteert wordt de Mailer in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen de restanten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het aan VHZ vrij staat het materiaal te vernietigen dan wel aan de Mailer voor diens risico en rekening te retourneren.

Tarieven

3.28 Afrekenen op netto basis van de adressen, al dan niet met een bepaald minimum, is alleen mogelijk indien tevoren overeengekomen. Daarbij geldt tevens dat het ontdubbelingsrapport van het computerservicebureau vier weken na datum van de factuur in het bezit is van VHZ.

3.29 Indien meer dan één procent van de in het kader van de Direct Mailcampagne verzonden poststukken niet afgeleverd maar geretourneerd wordt, wordt de adreswaarde van alle terugontvangen retouren door VHZ vergoed. De door de geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen komen niet voor retourvergoeding in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een retourvergoeding dienen de retour gekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de mailing in het bezit van VHZ te zijn.

Opschorting

3.30 VHZ heeft het recht de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand te staken als blijkt dat de Mailer of de Listbroker in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is VHZ gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is VHZ op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Mailer en/of de Listbroker.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.31 De Mailer en de Listbroker erkennen dat schending van de op de overeenkomst voor Direct Mail van toepassing zijnde voorwaarden VHZ onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaren aan VHZ in geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van VHZ op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan VHZ toekomende rechten.

3.32 De Mailer en/of de Listbroker zullen VHZ vrijwaren van, en VHZ beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van het Adressenbestand door de Mailer c.q. de Listbroker.

Bescherming en verwerking persoonsgegevens

3.33 In geval van door de Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft VHZ de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door VHZ krachtens de overeenkomst worden verwerkt.

3.34 VHZ zal op eerste verzoek Mailer en/of Listbroker informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

3.35 Mailer en/of Listbroker zullen, gelijk VHZ, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Mailer en/of Listbroker stellen VHZ in staat om op eerste verzoek van VHZ de getroffen maatregelen te inspecteren.

3.36 Indien Mailer of Listbroker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van VHZ bewerken of doen bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. Mailer en/of Listbroker zullen in een land buiten de Europese Unie de gegevens van VHZ slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van VHZ.

3.37 De geheimhoudingsplicht van Mailer en Listbroker, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door VHZ aangewezen functionaris aan Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.

4. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES
Definitie

4.1 Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij VHZ zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties.

Toepasselijkheid

4.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van VHZ met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor dvertenties toepasselijk, alsmede de "Regelen voor het Advertentiewezen" van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

4.3 Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

4.4 Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

Advertentiecontracten

4.5 Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het advertentiecontract anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is VHZ gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Betaling

4.6 Indien en voor zover op advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van VHZ.

Weigering van advertenties

4.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van VHZ, is VHZ te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van VHZ kan leiden. Deze bevoegdheid van VHZ geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties

4.8 Bij advertenties onder nummer neemt VHZ ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.

Reacties op advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het advertentie-onder-nummer-systeem behoudt VHZ zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij VHZ zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal

4.9 De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van VHZ. Indien naar het oordeel van VHZ het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

4.10 De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van VHZ.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

4.11 VHZ neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, layouts en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. VHZ heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

5. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS
Definities

5.1 Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met VHZ onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan VHZ een Opdracht heeft gegeven.

Opdracht: de overeenkomst waarbij een Opdrachtgever VHZ opdracht verstrekt tot het verzorgen van een Cursus, het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.

Cursus: een door VHZ verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.

Deelnemer: een ieder die zich bij VHZ aanmeldt of door een Opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een Cursus.

Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus.

Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.

Toepasselijkheid

5.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van VHZ en aanmeldingen met betrekking tot cursussen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor deelnemers van toepassing.

5.3 Indien de Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van de Deelnemer, verplicht de Opdrachtgever zich jegens VHZ deze voorwaarden voor deelnemers aan de Deelnemer bekend te maken en op te leggen. De Opdrachtgever vrijwaart VHZ voor alle claims van de Deelnemer, als VHZ jegens de Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze onderwijsvoorwaarden wegens schending van de Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Prijzen

5.4 VHZ is bevoegd om de prijzen van cursussen die langer dan 6 maanden duren tussentijds te herzien indien kostenstijgingen, al dan niet door middel van een bekendmaking van het Ministerie van Economische Zaken, daartoe naar het oordeel van VHZ aanleiding geven. De Deelnemer zal tijdig van de prijsherziening schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Prijsverhogingen hebben geen terugwerkende kracht en gelden uitsluitend voor termijnen vallend ná het tijdstip waarop de prijsverhoging ingaat. Afhankelijk van afwijkingen in het niveau van de Deelnemer, van tussentijdse aanpassingen van de te behandelen leerstof en/of van tussentijdse aanpassing van de specifieke omstandigheden, die niet tevoren konden worden voorzien, kan de werkelijke cursusduur korter of langer uitvallen dan door VHZ in haar offerte is opgegeven. In dat geval heeft VHZ het recht de cursusprijs uitsluitend naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever ontvangt hiervan tijdig schriftelijk bericht.

Juistheid van opgegeven informatie

5.5 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van VHZ, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

5.6 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door VHZ vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Levering

5.7 VHZ is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen VHZ en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

5.8 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Toelating; lessen

5.9 VHZ behoudt zich het recht voor deelnemers aan de hand van haar telkens bekend te maken toelatingseisen naar eigen inzicht al dan niet tot een cursus toe te laten. Toelating houdt van de zijde van VHZ geen enkele garantie in, dat de Deelnemer de cursus, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen c.q. afronden.

5.10 VHZ heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.

5.11 Aan de opgegeven lesdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. VHZ is niet gehouden lessen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

5.12 De Opdrachtgever verplicht zich door VHZ ingeschakelde medewerker(s) die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van de Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient VHZ, althans de met de uitvoering van de Opdracht belaste medewerker(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die de Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Overmacht

5.13 In aanvulling op artikel 1.20 van de algemene bepalingen wordt onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, waarop VHZ redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een cursus wordt verhinderd.

5.14 Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal VHZ een andere tijd of dag voor het houden van deze les trachten vast te stellen, dan wel het gehele lesprogramma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van een cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft VHZ het recht de cursus schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt.

5.15 Door de Deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door VHZ in geval van annulering pro rato worden teruggestort, na aftrek van 20% van de totale cursusprijs ter bestrijding van de door VHZ reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale cursusprijs bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid

5.16 In aanvulling op het in artikel 1.21 van de algemene voorwaarden gestelde, is VHZ niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door VHZ samengestelde Onderwijsmateriaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. Deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor Deelnemer. De Deelnemer zal VHZ voor aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

5.17 Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal VHZ tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

5.18 VHZ verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal VHZ niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan VHZ ter beschikking gestelde gegevens zal VHZ vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.19 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door VHZ vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Cursus, berust bij VHZ, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. VHZ zal in het cursusmateriaal als auteursrechthebbende worden vermeld op de navolgende wijze: (c) <>, V.H.Z. (Van Horck Zijdenbos), alle rechten voorbehouden.

5.20 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door VHZ vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van VHZ niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins; Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

5.21 VHZ stelt geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking. VHZ kan hierop naar haar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Annulering

5.22 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Cursus heeft VHZ altijd het recht een Cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

5.23 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling.

 • In company: Tenzij een Cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de Cursus of het Onderwijsmateriaal in welk geval artikel 5.24 van toepassing is, kan kosteloos geannuleerd worden tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Cursus wordt geannuleerd.
 • Open: Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de Cursus wordt geannuleerd.

5.24 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hieVHZj verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

6. VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN
Definities

6.1 Licentieovereenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Elektronisch Product door VHZ;

Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie VHZ een Licentieovereenkomst heeft gesloten;

Licentie: het door VHZ krachtens een Licentieovereenkomst versterkte recht gebruik te maken van een Elektronisch Product, met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden;

Elektronisch Product: databanken, informatieproducten en/of andere uitgaven, inclusief computerprogrammatuur, op elektronische drager of via elektronische weg door VHZ aan Licentienemer ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid

6.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van VHZ met betrekking tot Elektronische Producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Aflevering en nieuwe versies

6.3 Het Elektronische Product wordt aan de Licentienemer ter beschikking gesteld op de wijze zoals aangegeven in de Licentieovereenkomst. VHZ is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling aan te passen, na voorafgaande kennisgeving aan Licentienemer. In geval van een abonnement ontvangt de Licentienemer van elke nieuwe versie van een Elektronisch Product een exemplaar. Tenzij anders aangegeven door VHZ, mag Licentienemer de voorafgaande versie in zijn bezit houden. De onderhavige voorwaarden blijven op voorafgaande versies van toepassing.

Licentie

6.4 VHZ verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot het Elektronische Product zoals omschreven in de Licentieovereenkomst, welke Licentie uitsluitend de bevoegdheden omvat die in de onderhavige voorwaarden en de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Licentienemer is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van VHZ met betrekking tot het gebruik van het Elektronische Product op te volgen.

6.5 De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

6.6 Gebruik van het Elektronische Product is uitsluitend toegestaan aan het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal toegestane gebruikers en op de daarin aangegeven fysieke locatie(s).

6.7 De Licentie omvat uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:

 1. het op de beeldschermen van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend laden, in beeld brengen en raadplegen van het Elektronisch Product, uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door de Licentienemer; en
 2. het voor eigen gebruik door de Licentienemer opvragen en hergebruiken van delen van het Elektronisch Product die in kwalitatief en kwantitatief opzicht, zulks naar het redelijke oordeel van VHZ, niet-substantieel zijn;
 3. het printen en overbrengen naar andere bestanden van kleine delen van het Elektronische Product,

een en ander uitsluitend

 1. ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van Licentienemer,
 2. voor zover dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product,
 3. voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van VHZ dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en
 4. voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

6.8 Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het Elektronische Product of enig onderdeel daarvan niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VHZ worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Elektronische Product of een onderdeel daarvan in enig nieuwsmedium over te (laten) nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VHZ.

6.9 Evenmin is het toegestaan de informatie vastgelegd in het Elektronisch Product al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of in andere producten, behalve voor zover de aard van het Elektronisch Product met zich meebrengt dat onderdelen daarvan worden geïntegreerd in andere producten. Het is niet toegestaan het Elektronisch Product op meerdere andere beeldschermen dan die van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend te doen verschijnen en/of openbaar te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de gegevens uit een Elektronisch Product te wijzigen, zowel inhoudelijk als wat betreft merken, namen, nummers of enig ander kenmerk.

6.10 Het is Licentienemer niet toegestaan de bij een Elektronisch Product behorende software te (doen) kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve in die gevallen waarin dergelijke handelingen door dwingendrechtelijke bepalingen zijn toegestaan. Licentienemer draagt er zorg voor dat derden geen verveelvoudigingen van de Elektronische Producten kunnen maken.

6.11 Indien VHZ door middel van een gegevensdrager een Elektronisch Product aan Licentienemer ter beschikking heeft gesteld, blijft die gegevensdrager eigendom van VHZ. Er vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht van de gegevensdrager plaats, en Licentienemer is niet bevoegd om die gegevensdrager te verkopen, te bezwaren of te vervreemden.

6.12 VHZ is gerechtigd om gedurende de Licentieovereenkomst en een (1) jaar na afloop daarvan de hoeveelheid werkplekken en de fysieke locaties waarop het Elektronische Product door Licentienemer wordt gebruikt te (doen) controleren of hieromtrent een verklaring van een registeraccountant van Licentienemer te verlangen. VHZ zal de betreffende controle voor eigen rekening uitvoeren, doch Licentienemer dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien een inbreuk wordt geconstateerd. De betreffende controle zal geschieden op een wijze die de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer niet op onredelijke wijze verstoort. Indien bij de controle wordt geconstateerd dat een of meer Elektronische Producten worden gebruikt zonder de vereiste Licenties, is Licentienemer verplicht om van VHZ Licenties af te nemen overeenkomstig de omvang van het nietgelicentieerde gebruik en is Licentienemer een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse vergoeding die voor dit niet-gelicentieerde gebruik dient te worden voldaan.Indien Licentienemer haar medewerking aan de uitvoering van de onderhavige bepaling weigert, is VHZ gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, middels een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen, in welk geval VHZ niet gehouden is reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. De door VHZ in het kader van dit artikel verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de handhaving van de rechten van VHZ onder de Licentieovereenkomst en om vast te stellen of Licentienemer over voldoende Licenties beschikt en ook overigens handelt overeenkomstig de bepalingen van de Licentieovereenkomst, de algemene voorwaarden van VHZ en de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten.

Helpdesk

6.13 Indien en voor zover dit in de Licentieovereenkomst is vastgelegd, heeft Licentienemer het recht om gedurende de in de Licentieovereenkomst opgenomen termijn gebruik te maken van de helpdesk van VHZ. Op VHZ rust in dat geval een inspanningsverplichting om adequate ondersteuning te bieden.

Intellectuele eigendomsrechten

6.14 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van het Elektronische Product in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, berusten bij VHZ en/of haar toeleveranciers. Licentienemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

Aansprakelijkheid

6.15 VHZ zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door VHZ aan de Licentienemer. VHZ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het Elektronische Product wordt verkregen. VHZ garandeert uitsluitend dat het Elektronische Product gedurende negentig (90) dagen na aanschaf functioneert conform de specificaties die in de door VHZ ter beschikking gestelde documentatie staan vermeld. Indien dat aantoonbaar niet het geval is, zal VHZ, naar haar keuze, ofwel het Elektronische Product herstellen, ofwel het gebrek herstellen in een volgende versie, ofwel het Elektronische Product terugnemen, waarbij de Licentienemer pro rata recht heeft op terugbetaling van de door hem betaalde licentievergoeding. Dit geldt niet voor gebreken die

 1. veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de Licentieovereenkomst door Licentienemer,
 2. niet reproduceerbaar zijn,
 3. veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van programmatuur, apparatuur, netwerken en telecommunicatievoorzieningen in verband met het gebruik van het Elektronische Product, en
 4. aan Licentienemer zijn toe te rekenen.
Duur en beëindiging van de Licentie

6.16 Een Licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd en kan door VHZ of Licentienemer tegen de eerste dag van elke maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden. Opzegging van een Licentie dient schriftelijk te geschieden. Beëindiging van één Licentie houdt niet automatisch beëindiging van eventuele overige Licenties in. Indien alle aan Licentienemer verleende Licenties zijn beëindigd houdt dit automatisch beëindiging van de Licentieovereenkomst in. Een Licentie waarvoor de Licentienemer een eenmalige vergoeding heeft betaald is niet opzegbaar door VHZ, onverminderd het bepaalde in artikel 6.17.

6.17 Indien Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst, waaronder begrepen de tijdige betaling van verschuldigde Licentievergoedingen, of indien Licentienemer het Elektronische Product buiten het kader van de verleende Licentie gebruikt dan wel anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van VHZ, is VHZ gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. Indien de Licentieovereenkomst wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van Licentienemer blijft deze gehouden de verschuldigde Licentievergoedingen te voldoen, onverminderd het recht van VHZ op verdergaande schadevergoeding en/of nakoming en is VHZ niet gehouden reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

7. Voorwaarden koop op afstand voor consumenten

7.1 De voorwaarden zijn gericht op het elektronisch zakendoen vanuit onze webshop, www.vhz.nl

7.2 U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de door u gedane bestelling. De standaard geldigheidsduur van dit aanbod is 5 werkdagen. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VHZ niet. 

7.3 VHZ levert uitsluitend tegen vooruitbetaling. De door u bestelde goederen worden na ontvangst van uw betaling verstuurd naar het door u opgegeven verzendadres. Indien de bestelling onbestelbaar blijkt door foutieve adressering zal de bestelling nogmaals naar een gecorrigeerd adres worden gestuurd. De kosten hiervoor komen voor uw rekening. 

7.4 Indien uw betaling niet binnen 5 werkdagen is ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. VHZ behoud zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

7.5 Indien VHZ niet binnen 30 dagen kunnen leveren en dit niet op de website bij het artikel staat aangegeven nemen wij kontakt met u op. U kunt er dan voor kiezen uw geld terug te ontvangen.

7.6 De verzendkosten die we in rekening brengen bestaan uit de transportkosten, verpakkingsmateriaal en de verpakkingskosten.

Bedenktijd, ontbindingsrecht

7.7 Dit artikel geldt voor consumenten bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (verkoop via onze website www.vhz.nl).

7.8 Als consument heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode mag u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

7.9 De bedenktijd start vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder)

 1. de bestelde zaken heeft ontvangen;
 2. de laatste zaak heeft ontvangen, als uw bestelling meerdere zaken betreft en deze zaken los van elkaar worden geleverd;
 3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, als de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.

7.10. U ontbindt de overeenkomst door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld door een e-mail te sturen aan VHZ met als onderwerp “ontbinding”) of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.

7.11 U ontvangt van ons bericht van de ontbinding. De ontbinding heeft als gevolg dat ook van rechtswege (automatisch) alle eventuele aanvullende overeenkomsten worden ontbonden.

7.12 U heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van specifieke, voor u op maat gemaakte, zaken. Maatwerk zaken kunnen wij namelijk niet meer eenvoudig aan een derde verkopen. Denk hier bijvoorbeeld aan een borduursel op een knuffel met uw eigen text.

Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

7.13 Tenzij VHZ de zaken zelf (laat) afhalen, gelden de volgende voorwaarden bij retournering:

 1. binnen 14 kalenderdagen na ontbinding;
 2. in de originele, onbeschadigde verpakking;
 3. ongebruikt;

7.14 Met “ongebruikt” in lid 7.13 sub c bedoelen wij: u mag de zaken niet verder gebruiken dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het geleverde vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u als consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Handelt u in strijd met lid 7.13 sub b of sub c? Dan bent u aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de zaken.

7.15 Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meld betalen wij het van u ontvangen bedrag aan u terug. Tenzij wij anders overeenkomen, doen wij dit op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als uw betaling. Wat wij niet terugbetalen:

 1. Extra (verzend-)kosten die u maakte, doordat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden laagste verzendkosten;

7.16 Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, kunt u pas terugbetaling vorderen nadat wij de zaken retour ontvangen hebben.

7.17. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. 

7.18  Als de zaken:

 1. bewerkt zijn;
 2. beschadigd zijn;
 3. niet ongebruikt zijn (zie definitie lid 7.14);
 4. niet in de originele verpakking geretourneerd zijn;

mogen wij de zaken weigeren of hoeven wij maar een deel van de ontvangen bedragen aan u terug te betalen. Als dit aan de orde is, informeren wij u direct na ontvangst van de zaken.

7.19. U bent nooit aansprakelijk of kosten verschuldigd voor het enkele feit dat u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht.